Vyhledávání na webu

CONSTELLIUM Malšovice u Děčína

CONSTELLIUM Malšovice u Děčína

Informace o projektu:

Objednatel
Metrostav a.s. Divize 8
Kategorie
Pozemní stavby
Místo
Malšovice u Děčína
Rok dokončení
2018

V průběhu měsíců srpna až září 2018 jsme smontovali třípodlažní prefabrikovanou administrativní budovu na zakázce Výstavby hal 32, 33 a 34 pro investora Constellium v Malšovicích u Děčína. Stavbu jsme realizovali pro našeho tradičního objednatele společnost Metrostav a.s. Divize 8. Na sousedních ocelových halách provádíme po celém obvodu hal opláštění sendvičovými základovými prahy a ve vnitřních osách všech tří hal osazujeme dělící soklové žlb. panely. Konec osazování těchto panelů je naplánován na měsíc říjen 2018.

Objekt má půdorysný obdélníkový tvar s délkami stran 66,4 m a 14,4 m, výška je 15,0 m po horní hranu atiky. Administrativní budova má tři nadzemní podlaží a v části půdorysu vymezené osami J-M je podzemní podlaží, které z části zasahuje montážní šachtou pod sousední halu. Modulové členění je navrženo 6,0m v podélném směru a 7,0 m v příčném směru. Založení nosné konstrukce je hlubinné na vrtaných pilotách. Pilotové založení řeší samostatná část projektu.

Nosná konstrukce objektu je navržena jako prefabrikovaná železobetonová skeletová konstrukce. Průřezy sloupů jsou navrženy 400x400mm s konzolami pro uložení průvlaků převážně v podélném směru. Tam, kde to vyžadovalo uspořádání stropních panelů, jsou navrženy průvlaky také v příčném směru. Sloupy jsou nedělené, kromě prvků navazující na suterén, kde jsou sloupy rozděleny na sloup 1.PP a pak nadzemní část. Styk sloupů je navržen přes systémovou botku Halfen. Rovněž sloupy v ose N a D’/24 budou na společný základ s halou ukotveny přes systémovou botku Halfen k předem zabetonovaným kotevním šroubům. Ostatní sloupy jsou vetknuty do kalichu. Výtahové šachty jsou navrženy z prefabrikovaných stěn tl. 200mm se zastropením prefabrikovanou deskou tl. 150mm. Stěny kolem schodišť jsou navrženy prefabrikované s vybráním nebo konzolami pro uložení podest a mezipodest. Stěny schodiště mají horizontální členění. Schodišťová ramena budou ukládaná ozuby na podest a mezipodesty. Stěny podzemního podlaží mají vertikální členění se zmonolitňovanými styky mezi stěnami a sloupem a budou osazovány na prefabrikované základové prahy. Základové prahy budou osazeny na hlavice pilot, budou podbetonovány a bude k nim dotažen podkladní beton. Po provedení hydroizolace bude provedena ochranná vrstva betonu tl. 50mm přes základový práh. Tato úroveň bude sloužit pro montáž stěn 1.PP. Po montáži stěn a provedení zálivky všech styků může být provedena základová desky 1.PP tl. 300mm. Pro propojení výztuže stěn a základové desky jsou v prvcích osazeny boxy vylamovací výztuže. Vylamovací výztuž bude provázána s výztuží desky. Vylamovací výztuž je také osazena do horních hrany stěn 1.PP pro provázání s výztuží dobetonávky stropu 1.PP. Montážní šachta 1.PP zasahující pod halovou část je bez zastropení panely, v horní hraně stěn jsou osazeny kotevní desky pro přivaření ocelových profilů pro zastropení montážní ho otvoru.  Stropní panely jsou navrženy předpjaté dutinové tl. 250mm uložené na průvlaky nebo konzoly stěn. Panely budou v místě sloupů vyřezány. Návrh a skladba panelů je řešena samostatným projektem.  Průřezy průvlaků vnitřních i obvodových jsou navrženy převážně 300×500 mm u obvodových je výška 760 mm až do horní hrany panelů. V 1.NP jsou pak příčně orientované průvlaky v osách J-M výšky 600mm. Průvlaky budou osazovány na konzoly navlečením na trn se zálivkou. Prvky střechy – vazníky a ztužidla jsou navrženy v modulových osách. Vaníky ukládané do vidlice sloupu jsou orientované v příčném směru a mají výšku 850mm. Vazníky jsou ukládány ve spádu od osy 24 k ose 26. Vazník má průřez T s přírubou šířky 400mm a stojinou tl. 160mm. Uložení do vidlice sloupu je navrženo ozubem. Mezi osami M a N je navržen vazník pro osazení podvěsné drážky pro montáž vnitřního vybavení. Vazník je osazen do konzol obvodových prvků. Horní hrana vazníku je osazena o 50 mm níže než okolní prvky – nebude přitěžován střešním pláštěm. Po obvodě střechy jsou navržena ztužidla průřezu 200×500 mm.

Po obvodě objektu v osách D’, 26, N jsou navrženy sendvičové základové nosníky, ukládané na hlavice pilot. V ose 24 jsou navrženy základové nosníky železobetonové. Tl. 250 mm. Obvodový plášť je navržen ze sendvičových panelů, v ose 24 a N je zděný tl. 250 mm. Střešní plášť je skládaný z trapézového plechu tepelné izolace a hydroizolační fólie.