Vyhledávání na webu

Věda a výzkum

NECHCEME BÝT JEN DODAVATELEM PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ, ALE I TÍM, KDO BUDE OVLIVŇOVAT VÝVOJ CELÉHO OBORU.

PROFILUJEME SE JAKO SPECIALISTÉ PRO VÝROBU TECHNOLOGICKY NÁROČNÝCH A INOVATIVNÍCH PRVKŮ, PROGRESIVNÍCH MATERIÁLŮ A STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ.

Navazujeme na úspěšnou spolupráci s vysokými školami započatou již ve firmě Skanska, pracujeme současně na několika výzkumných projektech a spolupracujeme s vědeckými pracovišti v Praze i v Brně. Jedná se o aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti moderních materiálů a pokročilých výrobních technologií.

Realizujeme dlouhodobý výzkum a vývoj nového inovovaného železničního pražce a jeho zavedení do sériové výroby. Ve výrobním Závodě Štětí realizujeme projekt Automatizovaná výroba inovovaných železničních pražců, který je spolufinancován Evropskou unií.

REALIZUJEME PROJEKT Z DOTACÍ EVROPSKÉ UNIE:

AUTOMATIZOVANÁ VÝROBA INOVOVANÝCH ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ

logo_MPO

Automatizovaná výroba inovovaných železničních pražců

  • Cílem projektu Automatizovaná výroba inovovaných železničních pražců je zavedení výrobkové a procesní inovace do praxe: Vytvoření unikátního pracoviště výroby železničních betonových pražců pomocí dlouhé linky, tzv. long-line system.
  • V projektu se řeší zejména pořízení výrobní technologie a zahájení sériové výroby nového světově konkurenceschopného betonového pražce ve výrobním Závodě Štětí.
  • Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Inovace.
  • Termín realizace projektu je 1.3.2019 – 31.12.2021.
  • Očekávané celkové výdaje jsou cca 120 milionů Kč.

JSME HLAVNÍMI ŘEŠITELI GRANTOVÝCH PROJEKTŮ NEBO VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ PODPOŘENÝCH DOTACÍ:

UHPC PRO MOSTY

bitmap
KU_CVUT

UHPC jako hlavní nosný systém mostů středních rozpětí

  • Cílem projektu CK02000329 (podpořeného v programu Doprava 2020+) je vývoj a analýza progresivních konstrukčních řešení inženýrských staveb dopravní infrastruktury s využitím hlavních nosných dílců z materiálu UHPC. Vyvíjená konstrukční řešení budou s ohledem na požadovaný bezporuchový provoz a dlouhodobou životnost založena na kombinaci prefabrikovaných částí z UHPC a monolitických částí z klasického železobetonu (NC). Aplikací UHPC lze dosáhnout vysoké životnosti konstrukce, přičemž dojde ke snížení celkového objemu produkovaného betonu znamenající redukci emisí CO2. Velmi příznivý je i vliv UHPC na zvýšení trvanlivosti a odolnosti konstrukcí. Spolupracujeme s Kloknerovým výzkumným a zkušebním ústavem hmot a konstrukcí stavebních při ČVUT v Praze. Doba trvání projektu je od 1. 6. 2021 do 30. 5. 2024.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

jhlj

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti KŠ PREFA – OPZ 97

Období realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

DOKONČILI JSME ŘEŠENÍ PROJEKTŮ

UHPC (ULTRA HIGH-PERFORMANCE CONCRETE = ULTRA VYSOKO-HODNOTNÝ BETON)

TACR
PONTEX

Zvýšení životnosti a urychlení výstavby infrastrukturních dopravních staveb využitím moderního vysokohodnotného materiálu UHPC

  • Tématem tohoto projektu (PID: TH02020373) byl nový progresivní materiál pro náročné konstrukce ve stavebnictví, nazývaný Ultra High Performance Concrete (velmi-vysokohodnotný beton, dále jen UHPC) s velmi vysokohodnotnými mechanickými vlastnostmi a chemickou stabilitou. Cílem projektu byl vývoj a implementace UHPC do konstrukčních prvků dopravních staveb. Spolupracovali jsme s Kloknerovým výzkumným a zkušebním ústavem hmot a konstrukcí stavebních při ČVUT v Praze a s projekční kanceláří PONTEX, spol. s r.o. Doba trvání projektu byla od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

BETONOVÉ LETIŠTNÍ PANELY

TACR
FSv CVUT

Vývoj prefabrikovaných dílců určených pro výstavbu montovaných letištních drah

  • Cílem projektu (PID: TH02010375) byl návrh prefabrikovaného betonového letištního panelu včetně podloží, který jeprimárně určen pro pojezdové dráhy a pro bezprašné pásy vzletových a přistávacích drah. Spoluřešitelem byla Fakulta Stavební ČVUT v Praze. Projekt byl podpořen v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, financovaného Technologickou agenturou ČR, a trval od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2020.

NEPRŮSTŘELNÉ PANELY

MPO
FSv CVUT

Zavedení ochranné bariéry z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby

  • Projekt (PID: FV10547), jehož cílem bylo zahájení masové produkce ochranných balistických bariér, byl zpracováván ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Byl financován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v programu TRIO a doba trvání byla od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

LÍCNÍ PREFABIKÁTY Z UHPC

MPO
KÚ

Lícní prefabrikát pro mostní římsy z vysokohodnotného betonu

  • Tento projekt podpořený dotací Evropské unie dle rozhodnutí č. j. MPO 64371/17/61600/3298 vydaného dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci: Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), prioritní osy OP PIK: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, byl řešen ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze, a to jako nákup expertní činnosti. Doba trvání projektu byla od 5/2017 do 8.12.2017.