Vyhledávání na webu

Lávky malého rozpětí

Ultra vysokohodnotné betony = Ultra-high-performance concrete

LÁVKY MALÉHO ROZPĚTÍ Z UHPC PRO PĚŠÍ A CYKLISTY TVOŘÍ UCELENÝ KONSTRUČNÍ SYSTÉM, KTERÝ PLNĚ VYUŽÍVÁ POTENCIÁL MATERIÁLU UHPC

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

  • PŘEDEM PŘEDEPNUTÉ NOSNÍKY S DESKOU
  • ROZPĚTÍ DO 20 METRŮ
  • VARIABILNÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
  • PRO ZATÍŽENÍ  5 kN/m2 A VOZIDLO DO 12 t
  • BEZ POUŽITÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

HLAVNÍ VÝHODY

  • RYCHLOST MONTÁŽE
  • DLOUHÁ ŽIVOTNOST
  • BEZÚDRŽBOVOST
  • ODOLNOST PROTI MRAZU A ROZMRAZOVACÍM LÁTKÁM

Systém předem předpjatých nosníků z UHPC je navržen pro hlavní nosné konstrukce lávek a mostů. Nachází využití především tam, kde je požadována rychlá výstavba, v místech s obtížným přístupem a požadavkem na neomezené využití prostoru pod lávkou po dobu výstavby.

Konstrukční systém lávek z UHPC umožňuje navrhovat a budovat nosné konstrukce do 20 m délky a s neomezenou šířkou. Široká variabilita je umožněna využitím několika výškových variant a velkou variabilitou šířkových uspořádání, kdy je možno lávky skládat vedle sebe.

Výhody lávek z UHPC

Nosné konstrukce lávek a mostů z ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC) v sobě spojují výhody subtilních snadno montovatelných konstrukcí a kvality prefabrikátů vyrobených v optimálních podmínkách s využitím přísné kontroly kvality ve výrobně.

Typické vlastnosti těchto prvků jsou nízká hmotnost, možnost malé konstrukční výšky (až na hranici ocelových nosníků), rychlá montáž i za zhoršených klimatických podmínek, extrémní životnost, nízká nasákavost a odolnost proti působení mrazu a rozmrazovacích látek, bezúdržbovost plynoucí z podstaty využití high-tech materiálu.

Nosné prefabrikované konstrukce lávek vyhovují aktuálním zvýšeným požadavkům příslušných úřadů z hlediska kvality, trvanlivosti a životnosti stavebního díla, které jsou dány platnými technickými normami a dalšími předpisy.

Prefabrikáty lávek z UHPC mají tvar trámové konstrukce sestávající z podélných trámů spojených deskou.

Výšky prefabrikátů odpovídají zatížení stanovenému pro lávky pro pěší, pro jiné využití je nutno návrh ověřit statickým výpočtem.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Provedení příčného řezu lávky

Systém lávek z UHPC nabízí dvě základní varianty provedení příčného řezu lišící se tvarem okrajů lávky. Varianta se svislými okraji umožňuje boční montáž zábradlí a dovoluje tak v největší míře využít šířku konstrukce. Varianta s převislými okraji umožňuje vykonzolování desky přes krajní žebro v délce od 80 do 280 mm. Při tomto provedení okrajů je zábradlí kotveno shora do desky. Obě varianty lze dále variovat pro různé počty a šířky podélných žeber, čímž lze dosáhnout celkové šířky nosné konstrukce od 865 do 3115 mm. Pro variantu se svislými okraji lze též využít zábradlí kotveného shora do desky.

Výšková provedení lávek

Přehled rozměrových variant

Při manipulaci jsou používány manipulační prostředky umístěné do závitových pouzder na povrchu konstrukce.

Doprava prefabrikátů se provádí na dopravních prostředcích se zajištěním proti posunutí a je nutné dodržovat ustanovení platných norem.

V případě potřeby uložení na staveništi je nutno ukládat na pevný rovný povrch na dřevěné podkladky.

Montáž

Montáž se provádí pomocí odpovídajícího zvedacího zařízení s využitím manipulačních úchytů.

Uložení se předpokládá na elastomerovém modulárním ložisku v souladu s požadavky výrobce ložiska. Možný je též alternativní způsob uložení na vrstvě asfaltovém pásu tloušťky alespoň 10 mm.

3D modely

Galerie