Vyhledávání na webu

HANÁK Nábytek a.s. – Lakovna II Popůvky u Kojetína

HANÁK Nábytek a.s. – Lakovna II Popůvky u Kojetína

Informace o projektu:

Objednatel
Stav consult s.r.o.
Kategorie
Pozemní stavby
Místo
Popůvky u Kojetína
Rok dokončení
2018

V měsíci říjnu 2018 jsme namontovali pro GD stavby společnost Stav consult s.r.o. objekt „Dostavba areálu závodu HANÁK NÁBYTEK a.s. SO 502 Lakovna II v Popůvkách u Kojetína“.

Jedná se o jednolodní halu o půdorysných modulových rozměrech 21,7 x 66,0m v osách  A-B / 1-12. V ose B se předpokládá budoucí rozšíření haly o další lodě. Modulové osy jsou v rastru 21,7m x 12,0 m. Jednotlivé příčné vazby lodi na rozpon 21,7 m v číselných osách jsou v pravidelném rastru po 12,0 m. Příčné vazby jsou tvořeny dvěma sloupy v osách A a B a sedlovými vazníky. Na sedlové vazníky jsou ve směru písmenných os v roztečích 4,2 až 4,7 m osazeny vaznice. V krajních osách je rozpon obvodových vaznic rozpůlen na 6,0 m vložením mezilehlých sloupů. Ve štítech (osa 1 a osa 12) jsou sloupy rozmístěny v roztečích od 5,35 do 5,50 m. Vaznice přicházející ke štítu mají jinou rozteč než štítové sloupy a jsou neseny štítovými trámy. Konstrukční systém je tvořen rámovou konstrukcí, kterou tvoří sloupy vetknuté do pilot, vazníky kloubově uložené na hlavě sloupů a vaznice kloubově ukládané na vazníky nebo štítové trámy. Prostorovou tuhost zajišťují sloupy vetknuté do pilot. Nosná konstrukce se skládá ze sloupů, vazníků, vaznic, štítových trámů a obvodových vaznic. Konstrukce je navržena na maximální dovolené průhyby vodorovných konstrukcí podle ČSN EN 1992-1-1 tj. nejvýše 1/250 rozpětí příslušného dílce. Hala tvoří jeden dilatační celek. Nejvyšším bodem prefa konstrukce je horní líc vaznice uprostřed rozpětí lodi na kótě +8,3 m. Světlost pod vazníky je 6,0 m. Sklon střechy haly je tvořen horním lícem sedlových vazníků nebo šítovými trámy ve spádu 3,4%. Konstrukce střechy je nesena trapézovým plechem. Plech není předmětem tohoto projektu. Po obvodě haly jsou na horní hranu kalichů osazeny sendvičové základové prahy. Na základové prahy se montují sendvičové parapetní panely.