Vyhledávání na webu

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Společnost KŠ PREFA s.r.o., IČO: 290 24 064, sídlem Jinonická 805/57, Košíře, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v OR MS v Praze, sp. zn. C 160748 jak povinný subjekt zpracovala v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který je určen k podávání oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u naší společnosti jako povinné osoby.

1) Kdo může podat oznámení, tj. kdo je oznamovatelem:

a) Oznámení může podat ten, kdo pro naši společnost, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (§ 2 odst. 3) Zákona), nebo ten, kdo byl nebo je s naší společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost u naší společnosti.

b) Tímto vylučujeme přijímání oznámení od osoby, která pro nás nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

2) Co je možno oznámit:

a) Prostřednictví našeho VOS je možno podat oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u naší společnosti, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie 2) , nebo
  14. fungování vnitřního trhu 3)  včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3) Co by mělo oznámení obsahovat:

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

4) Odvetná opatření:

Oznamovatel a ani osoby uvedené v § 4 odst. 2) Zákona nesmí být vystaven odvetným opatřením tak, jak jsou tato uvedena v § 4 odst. 4) Zákona. Ochrana před odvetným opatřením však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, tj. učinila vědomě nepravdivé oznámení.

5) Příslušná osoba:

a) Příslušná osoba byla námi určena z toho důvodu, aby přijímala a posuzovala důvodnost oznámení podaného prostřednictvím našeho VOS. Povinná osoba plní další činnosti tak, jak jsou vedeny v Zákoně.
b) Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak.
c) Jako příslušnou osobu jsem určili:

Petra Muchu
adresa: Štěpánská 540/7, Praha 2
e-mail: mucha@prolex.cz
telefonní číslo: +420 222 564 583.

6) Možnosti podání oznámení:

a) Oznámení je možno podat písemně i ústně nebo na žádost oznamovatele osobně. Požádá- li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

b) Oznámení se podává:

 • prostřednictvím příslušné osoby, a to:
 • písemně na adresu: Petr Mucha, Štěpánská 540/7, Praha 2 s tím, že na zalepené obálce bude uvedeno „k rukám Petra Muchy – NEOTEVÍRAT“;
 • písemně prostřednictvím elektronické komunikace, a to na e-mailovou adresu mucha@prolex.cz;
 • ústně prostřednictvím telefonního čísla +420 222 564 583;
 • osobně po předchozí domluvě;
 • prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, kdy bližší údaje je možno nalézt na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

c) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

7) Práva a povinnosti oznamovatele:

a) Oznamovatel má mimo jiné právo:

 • být písemně vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k
  prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
 • být písemně vyrozuměn o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení s tím, že v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím;
 • být písemně vyrozuměn o přijatém opatření;
 • není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, být bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jsou příslušné osobě známy, neshledala příslušná osoba podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, kdy pro tento případ bude oznamovatel poučen o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci;
 • aby informace o jeho totožnosti byly poskytnuty jen s jeho písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů;
 • aby pokud poskytuje příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, byl o tomto oznamovatel předem vyrozuměn společně s důvody, kdy oznamovatel má možnost, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

b) Oznamovatel nesmí:

 • podat vědomě nepravdivé oznámení (podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

8) Postup vyřizování oznámení:

a) Oznamovatel podává oznámení do VOS.

b) Příslušná osoba do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že oznámení přijala (výjimky z tohoto postupu stanoví Zákon).

c) Příslušná osoba posuzuje důvodnost oznámení a písemně vyrozumívá oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V Zákonem uvedených důvodech může tuto lhůtu prodloužit. Pokud lhůtu prodlužuje, musí o tom oznamovatele informovat.

d) Příslušná osoba:

 • Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
 • Vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, a o tomto spraví oznamovatele, v tomto případě půjde o závěr, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, s tím, že poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

e) Naše společnost přijímá opatření navržené příslušnou osobou nebo jiné vhodné opatření.
f) O přijatém opatření informujeme příslušnou osobu.
g) Příslušná osoba přijatém opatření informuje oznamovatele.

KŠ PREFA s.r.o.
Pavel Šilhánek, jednatel